REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Impreza turystyczna – należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 w ustawie z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Usługa turystyczna – należy przez to rozumieć: a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, d) inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a–c

Umowa o udział w imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej

Organizator – Business Group M-J sp. z. o. o z siedzibą ul. Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876509 oraz numer identyfikacji podatkowej – 527- 294-59-58

Ogólne warunki uczestnictwa – określone przez organizatora warunki korzystania i zasady z usług organizowanych oraz świadczonych stanowiących integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
ramach strony internetowej – www.queensteniskrakow.pl

Strona internetowa (Serwis internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.queensteniskrakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą, a w szczególności złożyć zamówienie

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

Uczestnik – osoba, która zawarła umowę lub jest uprawniona w imieniu swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) do uczestnictwa w imprezie turystycznej

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Użytkownik – osoba posiadająca dostęp i korzystająca z serwisu internetowego www.queensteniskrakow.pl

Świadczenie usług drogą elektroniczną – pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bezwynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460)

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem –www.queensteniskrakow.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji imprezy turystycznej dostępnej w ramach serwisu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach serwisu internetowego;

c.) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego;

d) zasady rozwiązywania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego;

e) zasady oraz warunki postępowania reklamacyjnego

2.4. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść”.

2.5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia.

2.6. Akceptacja warunków regulaminu stanowi wiążącą zgodę użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.

2.7. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług oraz ofert serwisu internetowego.

2.8. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.queensteniskrakow.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.10. Każdy użytkownik korzystający z serwisu internetowego potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za swoje działania.

2.11. Rozpoczęcie świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia umowy zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

III. Zasady korzystania z serwisu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwis internetowego jest zapoznanie się z jego materiałami, treściami oraz ofertą.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3 Warunkiem zakupu imprezy turystycznej u organizatora lub rezerwacji miejsca jest równoznaczne z wniesieniem opłaty za daną usługę.

3.4. Organizator może pozbawić klienta prawa do korzystania ze serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Przedstawione oferty na stronach serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.queensteniskrakow.pl, dokonać wyboru imprezy turystycznej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.3. Po podaniu przez klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) terminu usługi imprezy turystycznej

4.4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.5. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z organizatorem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.6. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z chwili złożenia zamówienia przez klienta, naciśnięcia przycisku „Zamawiam” oraz wniesienia opłaty. W przypadku zapisu mailowego umowę uznaje się za ważną w chwili wysłania zgłoszenia oraz wniesienie opłaty na konto bankowe, bądź płatności gotówką do rąk organizatora.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy klientem, a organizatorem zawierana jest przez Internet (online).

4.9. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie przez osoby dorosłe, w przypadku zakupu imprezy turystycznej dla małoletnich dzieci, umowa musi zostać zawarta w imieniu rodziców, bądź opiekunów prawnych.

4.10. Podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta z tytułu niezgodności opisu imprezy turystycznej ze stanem faktycznym jest zawarta umowa.

4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeśli wynikają one z błędnie podanych przez klienta danych osobowych oraz danych imprezy turystycznej.

4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością w systemie internetowym paynow mbank s.a

b.) przelewem na numer konta bankowego – 50 1140 2004 0000 3402 8085 5492

c.) zapłata kartą płatniczą z pomocą operatora internetowego paynow mbank s.a

d.) podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S. A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

e.) gotówką

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony klienta, wynikający z niedostępności lub błędu systemu płatności online paynow mbank s.a

5.4. Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej zostać opłacona w całości nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z OWU.

5.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminów płatności bez uprzedniego wezwania ze strony organizatora

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysyłając je na adres Business Group M-J sp. z. o. o, ul. Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa podany w niniejszym regulaminie. W oświadczenie należy dołączyć pełne dane identyfikacyjne oraz potwierdzenie płatności, a także wskazać rachunek bankowy do zwrotu opłaty.

6.2. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy usługi imprezy turystycznej w każdym czasie. Opłata za odstąpienie jest uzależniona od daty wypowiedzenia umowy, względem rozpoczęcia imprezy turystycznej, mianowicie:

a) odstąpienie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – zwrot 100% zaliczki

b) odstąpienie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – zwrot 50% zaliczki

c) odstąpienie w terminie 13 – 1 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – przepadek zaliczki oraz całej kwoty wyjazdu

Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.

6.3. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy o usługi imprezy turystycznej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, w tym wypadku zwrot opłaty możliwy jest jedynie w ramach wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowia – m.in. wystąpieniem choroby z objawami covid-19, ciężkiego złamania lub niezdolności do wzięcia udziału w imprezie turystycznej w tym celu należy przesłać organizatorowi zaświadczenie lekarskie lub inny dokument lekarski.

6.4. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz uczestników do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

6.5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni.

b) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

6.6. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

6.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

6.8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Reklamacje dotyczące usług imprezy turystycznej

7.1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy turystycznej, uczestnik ma prawo złożenia organizatorowi reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

7.2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres siedziby organizatora – ul. Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa.

7.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres e-mail info@queensteniskrakow.pl. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami każdy pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa ot linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa  mailowo pod adres info@queensteniskrakow.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

8.5. Organizator się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy organizatorem a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych organizatorem, a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę organizatora.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Operator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Operatora poprzez opublikowanie nowej treści regulaminu na serwisie internetowym – www.queensteniskrakow.pl

9.5. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

9.6. Regulamin obowiązuje z dniem 01.12.2022r.